Dokumenty związane z procedurą przyznawania dotacji

EFS kolor poziom_aktualny

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

Regulamin przyznawania środków finansowych

Zał. 1 Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Zał. 2 Oświadczenie Uczestnika Projektu

Zał. 3 Oświadczenie o pomocy de minimis

Zał. 4 Biznesplan – wzór

Zał. 5 Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidywanych do zakupienia

Zał. 6 Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego

Zał. 7 harmonogram rzecz-fin wsparcia pomostowego

Zał. 8 Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu

Zał. 9 Oświadczenie o powiązanych jednostkach gospodarczych na potrzeby ustalenia dostępnego limitu pomocy de minimis

Zał. 10 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zał. 11 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Zał. 12 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim

Zał. 13 Oświadczenie zgody małżonka

Zał. 14 Oświadczenie zgody małżonka poręczyciela

Zał. 15 Oświadczenie poręczyciela o uzyskanych dochodach

Zał. 16 Zaświadczenie z zakładu pracy

Zał. 17 Karta oceny formalnej

Zał. 18 Karta oceny merytoryczno-technicznej

Zał. 20 Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych po otrzymaniu dotacji

Zał. 21 Wzór umowy o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego

Zał. 22 Wzór umowy o udzielenie wsparcia pomostowego w formie usług szkoleniowo-doradczych

Zał. 23 Wzór minimalny aneksu do umowy o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego

Zał. 24 Oświadczenie potwierdzające aktualność przedstwionych danych dot. otrzymanej pomocy de minimis

Zał. 25 Oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z biznesplanem

Dokumenty w wersji Word:

Zał. 1 Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsięborczości

Zał. 2 Oświadczenie Uczestnika Projektu

Zał. 3 Oświadczenie o pomocy de minimis

Zał. 4 Biznesplan – wzór

Zał. 5 Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidywanych do zakupienia

Zał. 6 Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego

Zał. 7 harmonogram rzecz-fin wsparcia pomostowego

Zał. 8 Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu

Zał. 9 Oświadczenie o powiązanych jednostkach gospodarczych na potrzeby ustalenia dostępnego limitu pomocy de minimis

Zał. 10 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zał. 11 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Zał. 12 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim

Zał. 13 Oświadczenie zgody małżonka

Zał. 14 Oświadczenie zgody małżonka poręczyciela

Zał. 15 Oświadczenie poręczyciela o uzyskanych dochodach

Zał. 16 Zaświadczenie z zakładu pracy

Zał. 24 Oświadczenie potwierdzające aktualność przedstawionych danych dot. otrzymanej pomocy de minimis

Zał. 25 Oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z biznesplanem