Od bierności do aktywności edycja II

plakat_A3_EFS_spad_2mm_EDIT
blog1

Nazwa projektu: OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI EDYCJA II

NR: RPMP.08.02.00-12-0109/20

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU


 

Okres realizacji: 2020-09-01 – 2022-08-31

Obszar realizacji: województwo małopolskie; powiaty: suski, wielicki, miasto Tarnów, wadowicki, brzeski, gorlicki, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, tarnowski, limanowski, olkuski

Dla kogo: wparcie skierowane jest do osób bez zatrudnienia po 30 roku życia, które zamieszkują na terenie jednego z powiatów: suski, wielicki, miasto Tarnów, tarnowski, wadowicki, brzeski, gorlicki, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, limanowski, olkuski

Uczestnik projektu musi należeć do jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • kobiety,

Uczestnikiem projektu nie może zostać osoba, która bierze udział w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liczba miejsc w projekcie: 147 osoby bezrobotne, 75 osób długotrwale bezrobotnych, 153 osób biernych zawodowo, 246 osób o niskich kwalifikacjach, 38 osoby z niepełnosprawnościami, 79 osób w wieku 50 +

Formy wsparcia:

 • pomocy doradcy zawodowego w ustaleniu planu działania
 • propozycje ofert pracy lub płatnego stażu
 • Szkolenia pozwalające uzyskać kompetencje i/lub kwalifikacje, po zakończeniu których uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe (9,60 zł/godz. netto), certyfikat
 • staże zawodowe z możliwością kontynuacji zatrudnienia, podczas których uczestnik otrzyma stypendium stażowe (1536,50 zł/miesiąc netto)
 • pomoc psychologa, coacha, trenera zatrudnienia wspieranego, doradcy zawodowego, prawnika i innych specjalistów (według potrzeb uczestnika), którzy przygotują uczestnika do kontaktu z pracodawcą

Ponadto oferujemy:

 • osobom, które opiekują się osobą zależną sfinansowanie opieki nad tą osobą podczas udziału w zajęciach
 • osobom, które będą dojeżdżać na zajęcia uzyskanie zwrotu kosztów dojazdu
 • materiały szkoleniowe, posiłek podczas zajęć

Udział w projekcie: bezpłatny

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Cel projektu: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej u min.80% spośród 300 os z grupy docelowej w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy zamieszkujących jeden z powiatów, w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla województwa małopolskiego oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 45%-60% osób dzięki udziałowi w formach wsparcia zaproponowanych w projekcie.

Planowane efekty:

Liczba osób, które uzyskają kwalifikacje: minimum 70 osób

Liczba osób pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek): minimum 144 uczestników

45% –  Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób w wieku 50 lat i więcej, osób o niskich kwalifikacjach, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, kobiet

60% – Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnej z w/w grup tj. osób w wieku 50 lat i więcej, osób o niskich kwalifikacjach, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 4 481 354,62 PLN

w tym:

Wkład Funduszy Europejskich: 4 257 286,88 PLN

Wkład własny firmy Michał Cichoń PRO STUDIO: 224 067,74 PLN

 

 

Kontakt do kadry projektu:

Karolina Trudzik : tel. 570 400 776, e-mail: k.trudzik@printstudio.com.pl

Magda Plaminiak: tel. 691 -877 -173, e-mail: m.plaminiak@printstudio.com.pl

 

Kontakt do działu płacowo – kadrowego:

Agnieszka Kościelniak: tel. 570 400 736 mail: a.koscielniak@printstudio.com.pl

 

Biuro projektu czynne jest w godzinach od poniedziałku do piątku: 9:00 – 15:00
Adres biura projektu: Kraków, ul. Zamknięta 10

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Do budynku prowadzi wejście główne od ul. Zamkniętej. Przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków i miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami od ulicy ul. Zamkniętej. Drzwi otwierają się automatycznie. W budynku drzwi wejściowe i korytarze są szerokie i umożliwiają swobodny poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.

 

 

Recepcja znajduje się na wprost wejścia głównego. Windy w budynku są dostosowane do przewozu osób z trudnościami w poruszaniu się (poręcze, odpowiednia wielkość). Na każdym piętrze znajduje się toaleta spełniająca kryteria dostępności. Do dyspozycji osób niewidzących lub słabowidzących są windy z przyciskami na panelu sterowania z oznaczeniami w alfabecie Braille’a oraz powiadomieniami głosowymi. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Sale szkoleniowe są dostępne dla osób z ograniczeniami mobilności.

 

Dokumenty do pobrania:  

Formularz zgłoszeniowy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Oświadczenie – dane osobowe

Oświadczenie uczestnika projektu – zakaz jednoczesnego udziału w innych projektach

Dokumenty do pobrania dla osób niedowidzących:  

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie – dane osobowe

Oświadczenie uczestnika projektu – zakaz jednoczesnego udziału w innych projektach

 

 

UŁATWIENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Jeśli znasz osobę z niepełnosprawnością, powiedz Jej o projekcie.

Więcej informacji o projekcie nt. dostępności dla osób z niepełnosprawnościami znajdą Państwo kontaktując się z kadrą projektu telefonicznie lub mailowo.

W przypadku osoby z takim rodzajem niepełnosprawności, który uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne odczytanie formularzy, nasz pracownik, do którego się zgłosisz, odczyta formularze, materiały rekrutacyjne czy inne niezbędne dokumenty.

Nasi doradcy są mobilni, w razie potrzeby istnieje możliwość umówienia się z nimi w całej Małopolsce.

W przypadku gdy rodzaj niepełnosprawności tego wymaga Realizator projektu dostosuje warunki wsparcia do potrzeb osoby z niepełnosprawnością.

Potrzebę dostosowania wsparcia adekwatnie do rodzaju niepełnosprawności prosimy zgłaszać

mailowo: m.plaminiak@printstudio.com.pl

lub

pod numerem telefonu 691 877 173

 

„Zapewniamy, że żadna osoba nie będzie traktowana w sposób odmienny ze względu na swoją płeć, rasę, kolor skóry, orientację seksualną”

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można się drogą mailową używając adresu m.plaminiak@printstudio.com.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Wersja kontrastowa dla osób niedowidzących

Zakładka projektu obejmuje zarówno wersję domyślną jak i wysokokontrastową dedykowaną osobom niedowidzącym. Wersja kontrastowa jest przygotowana tak, aby treść była widoczna za pomocą żółtej czcionki na czarnym tle. Przejście do wersji z wysokim kontrastem jest dostępne z poziomu zakładki projektu.

 

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU:

FACEBOOK

NASI PARTNERZY: 

 

AKTUALNOŚCI

 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zamawiający: PRO STUDIO MICHAŁ CICHOŃ Ul. Władysława Łokietka 344 31-334 Kraków Zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji szkolenia z zakresu… Czytaj więcej

 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zamawiający: PRO STUDIO MICHAŁ CICHOŃ Ul. Władysława Łokietka 344 31-334 Kraków Zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji szkolenia z zakresu… Czytaj więcej

 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zamawiający: PRO STUDIO MICHAŁ CICHOŃ Ul. Władysława Łokietka 344 31-334 Kraków Zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji szkolenia z zakresu… Czytaj więcej

 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zamawiający: PRO STUDIO MICHAŁ CICHOŃ Ul. Władysława Łokietka 344 31-334 Kraków Zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji szkolenia z zakresu… Czytaj więcej

 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zamawiający: PRO STUDIO MICHAŁ CICHOŃ Ul. Władysława Łokietka 344 31-334 Kraków Zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji szkolenia z zakresu… Czytaj więcej

 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zamawiający: PRO STUDIO MICHAŁ CICHOŃ Ul. Władysława Łokietka 344 31-334 Kraków Zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji szkolenia z zakresu… Czytaj więcej

 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zamawiający: PRO STUDIO MICHAŁ CICHOŃ Ul. Władysława Łokietka 344 31-334 Kraków Zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji szkolenia z zakresu… Czytaj więcej

 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zamawiający: PRO STUDIO MICHAŁ CICHOŃ Ul. Władysława Łokietka 344 31-334 Kraków Zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji szkolenia z zakresu… Czytaj więcej

 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zamawiający: PRO STUDIO MICHAŁ CICHOŃ Ul. Władysława Łokietka 344 31-334 Kraków Zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji szkolenia z zakresu… Czytaj więcej

 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zamawiający: PRO STUDIO MICHAŁ CICHOŃ Ul. Władysława Łokietka 344 31-334 Kraków Zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji szkolenia z zakresu… Czytaj więcej