Nabór do projektu „Siła biznesu po 50-ce”

EFS kolor poziom_aktualny

Nabór do projektu „Siła biznesu po 50-ce” przedłużony do 19.02.2016 r.

Do udziału zapraszamy osoby:

bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo w wieku 50+, z terenu województwa śląskiego, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

Regulamin przyznawania środków finansowych

Zał. 1 Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Zał. 2 Oświadczenie Uczestnika Projektu

Zał. 3 Oświadczenie o pomocy de minimis

Zał. 4 Biznesplan – wzór

Zał. 5 Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidywanych do zakupienia

Zał. 6 Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego

Zał. 7 harmonogram rzecz-fin wsparcia pomostowego

Zał. 8 Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu

Zał. 9 Oświadczenie o powiązanych jednostkach gospodarczych na potrzeby ustalenia dostępnego limitu pomocy de minimis

Zał. 10 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zał. 11 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Zał. 12 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim

Zał. 13 Oświadczenie zgody małżonka

Zał. 14 Oświadczenie zgody małżonka poręczyciela

Zał. 15 Oświadczenie poręczyciela o uzyskanych dochodach

Zał. 16 Zaświadczenie z zakładu pracy

Zał. 17 Karta oceny formalnej

Zał. 18 Karta oceny merytoryczno-technicznej

Zał. 19 Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego

Zał. 20 Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych po otrzymaniu dotacji

Zał. 21 Wzór umowy o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego

Zał. 22 Wzór umowy o udzielenie wsparcia pomostowego w formie usług szkoleniowo-doradczych

Zał. 23 Wzór minimalny aneksu do umowy o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego

Zał. 24 Oświadczenie potwierdzające aktualność przedstawionych danych dot. otrzymanej pomocy de minimis

Zał. 25 Oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z biznesplanem

Dokumenty w wersji Word:

Zał. 1 Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Zał. 2 Oświadczenie Uczestnika Projektu

Zał. 3 Oświadczenie o pomocy de minimis

Zał. 4 Biznesplan – wzór

Zał. 5 Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidywanych do zakupienia

Zał. 6 Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego

Zał. 7 harmonogram rzecz-fin wsparcia pomostowego

Zał. 8 Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu

Zał. 9 Oświadczenie o powiązanych jednostkach gospodarczych na potrzeby ustalenia dostępnego limitu pomocy de minimis

Zał. 10 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zał. 11 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Zał. 12 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim

Zał. 13 Oświadczenie zgody małżonka

Zał. 14 Oświadczenie zgody małżonka poręczyciela

Zał. 15 Oświadczenie poręczyciela o uzyskanych dochodach

Zał. 16 Zaświadczenie z zakładu pracy

Zał. 24 Oświadczenie potwierdzające aktualność przedstawionych danych dot. otrzymanej pomocy de minimis

Zał. 25 Oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z biznesplanem

PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOKUMENTY  ZGŁOSZENIOWE DO POBRANIA:

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Zał. 1 Formularz rekrutacyjny

Zał. 2 Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych

Zał. 3 Oświadczenie uczestnika projektu o statusie osoby nieaktywnej zawdowo

Zał. 4 Informacja nt. sektorów wykulczonych z możliwości ubiegania się o dofinasowanie

Zał. 5 Wniosek o refundację kosztów dojazdu

Zał. 6 Oświadczenie do wniosku o refundację kosztów dojazdu

Zał. 7 Zaświadczenie przewoznika o cenie biletów

Zał. 8 Wniosek o wypłatę stypendium szkoleniowego

Zał. 9 Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Zał. 10 Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych

Zał. 11 Formularz badający poziom motywacji i predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej

Zał. 12 Formularz badający poziom wiedzy na temat powadzenia działalności gospodraczej

Zał. 13 Umowa o świadczeniu usług doradczo-szkoleniowych

 

Kontakt: Karolina Michalik: 530 586 153 I k.michalik@printstudio.com.pl

Biuro projektu: ul. Henryka Dąbrowskiego 22, 40-032 Katowice (III piętro)